Etický kodex

Pracovníci a pracovnice CPP se zavazují k dodržování etického kodexu. Tento Etický kodex vychází z Etického kodexu sociálních pracovníků.[1]

Etické zásady obecně

 • Sociální, psychologická a zdravotní péče je založena na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, gender a sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu k cílové skupině a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnosti, ale i se zákonem.
 • Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají poslání služby, Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, Standardům odborné způsobilosti adiktologických služeb a  jeho/jejím individuálním kompetencím.
 • Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji.
 • Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.

Etické zásady ve vztahu k příslušníkům cílových skupin

 • Člen/ka pracovního týmu CPP respektuje příslušníka/příslušnici cílové skupiny (účastníka/účastnice programu) jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP jedná tak, aby chránil/a důstojnost a lidská práva příslušníků cílové skupiny. Podporuje respektující vztahy ve skupině, s níž pracuje.
 • Člen pracovního týmu CPP jedná s příslušníky/příslušnicemi cílové skupiny bez jakékoliv formy diskriminace. Respektuje a chrání jejich práva na soukromí a důvěrnost jejich sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být účastníkovi/účastnici programu poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o účastníkovi/účastnici programu neposkytuje bez jeho/jejího souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke studijním aj. účelům – kazuistiky, statistické zpracování dat, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních údajů.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP je povinen/povinna zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl/a v souvislosti se svým působením v organizaci a programu a které se vztahují k cílově skupině. Této povinnosti jej může zbavit pouze dotyčná osoba, nebo její zákonný zástupce, písemným prohlášením. I v tomto případě je však člen/ka týmu CPP povinen/povinna zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu účastníka/účastnice programu. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP hledá možnosti, jak zainteresovat příslušníky cílové skupiny do řešení jejich problémů.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí.

Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli

 • Člen/ka pracovního týmu CPP plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli.
 • Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům/členkám pracovního týmu CPP závazky přijmout a uplatňovat je v souladu s tímto kodexem.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb.

Etické zásady kolegiality

 • Člen/ka pracovního týmu CPP respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů/kolegyň a ostatních odborníků/odbornic. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP je povinen/povinna konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými uživateli služby. Předává-li takovou osobu do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak ji po vydání jejího písemného souhlasu může informovat o dosavadním průběhu péče.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby v organizaci.

Etické zásady odbornosti a povolání

 • Člen/ka pracovního týmu CPP dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník, nebo pracovník bez patřičného vzdělání a průpravy.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP zodpovídá za své celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy.
 • Člen/ka pracovního týmu CPP dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení.
 • Členů/ek pracovního týmu CPP se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR.

Postup při řešení etického problému

 • Závažné i méně závažné etické problémy řeší pracovní tým CPP v rámci supervize. Každý člen/ka týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká. Porušení etického kodexu jsou evidována v zápisech ze supervize.
 • Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu CPP nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů.

 [1] PAVLAS MARTANOVÁ, V. a kol., Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování, Klinika adiktologie 1. LF Univerzity Karlovy v Praze a VFN v Praze. Praha: 2012