GDPR

Informace pro zájemce, žadatele a uživatele služeb Centra primární prevence Advaita o zpracování osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v dalším textu jen Nařízení, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Kdo údaje zpracovává

Organizace Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/6, 460 01 Liberec, IČ 65635591, dále také Správce, je správcem Vašich osobních údajů. Zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Jaké údaje a s jakým účelem

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze v souladu se stanovenými účely, v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytnou pro účely zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Poskytování služeb primární prevence a vzdělávání (uzavření smlouvy o poskytování služeb primární prevence rizikového chování dle aktuální verze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (včetně všech odpovídajících aktuálních metodických pokynů a vyhlášek MŠMT; vedení záznamů o průběhu poskytování služby).
 • Vykazování poskytovaných služeb orgánům veřejné správy (údaje zpracováváme a předáváme výhradně v anonymizované podobě).
 • Získání a zúčtování finančních prostředků na poskytování služby.
 • Sdělení Vašich osobních údajů dalším oprávněným osobám. Bez Vašeho souhlasu se tak děje pouze ve výjimečných případech: 1) Povinné mlčenlivosti nás zbaví soud. 2) Jedná-li se o podezření z týrání, zneužívání dítěte nebo ze zanedbávání péče o něj. 3) V případech splnění oznamovací povinnosti podle trestního zákona.

Zpracováváme následující údaje:

Všeobecná primární prevence, programy pro seniory

 • Základní kontaktní údaje spolupracujících škol či obdobných zařízení (název, adresa, telefonní číslo, email, IČO).
  • Základní kontaktní údaje spolupracujících pedagogů a vedení škol (jméno a příjmení, telefonní číslo, email).
  • Základní údaje o spolupracujících školních třídách (název třídy, počet žáků, jméno a příjmení třídního učitele).
  • Jméno a příjmení žáka (pouze v případě záznamu o mimořádné události).

Údaje související s daným rizikovým chováním účastníků programů primární prevence (např. anamnéza rizikového chování, zprávy z programů) zpracováváme v anonymizované podobě.

Selektivní primární prevence

 • Základní kontaktní údaje spolupracujících škol či obdobných zařízení (název, adresa, telefonní číslo, email, IČO).
 • Základní kontaktní údaje spolupracujících pedagogů a vedení škol (jméno a příjmení, telefonní číslo, email).
 • Základní údaje o spolupracujících školních třídách (název třídy, počet žáků, jméno a příjmení třídního učitele).
 • Anamnestické údaje třídy související s rizikovým chováním, na něž je program zaměřen.
 • Jméno a příjmení žáka (pouze v případě záznamu o mimořádné události).
 • Jméno a příjmení žáka a jeho pozice ve struktuře třídy (pouze v případě vypracování sociometrie, dotazník B3).

Indikovaná primární prevence

 • Základní kontaktní údaje spolupracujících škol či obdobných zařízení (název, adresa, telefonní číslo, email, IČO).
  • Základní údaje dítěte (jméno a příjmení, věk).
  • Anamnestické údaje dítěte související s rizikovým chováním, na něž je program zaměřen.

Vzdělávací kurzy pro pedagogické, sociální a zdravotnické pracovníky
• Základní kontaktní údaje zájemců a účastníků vzdělávacích aktivit (jméno a příjmení, telefonní číslo, email, datum narození, fakturační adresa). Datum narození je zpracováváno pouze v případě, že účastník žádá o osvědčení o absolvování vzdělávání (dle akreditačních podmínek některých kurzů). Fakturační adresa je zpracovávána pouze v případě hrazených kurzů.

Poradenství pro děti a mládež, rodiče, pedagogické, sociální a zdravotnické pracovníky
• Kontaktní údaje klientů poradenství, které sami poskytnou (např. jméno, příjmení, email, telefonní číslo, název účtu na sociální síti).

Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás, od dalších subjektů pak jen s Vaším vědomím a souhlasem. Ve druhém případě máme na mysli např. předávací nebo závěrečné zprávy od Vašich předchozích poskytovatelů sociálních či zdravotních služeb.

V některých případech Vás můžeme požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů výše neuvedených (například za účelem výzkumné činnosti, prezentace výsledků naší práce a podobně). Takový souhlas vždy obsahuje jasně formulovaný rozsah osobních údajů a účel jejich zpracování. Pokud se jej rozhodnete nám udělit, jedná se vždy o svobodný, konkrétní informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle. Tento souhlas máte možnost kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu nebo jeho neudělení nemá vliv a poskytování služeb.

Na jakém právním základě

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

 • Splnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb, na jejímž základě Vám poskytujeme služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně).
 • Splnění závazků vyplývajících ze smluv či rozhodnutí o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Jak dlouho údaje uchováváme a kdo k nim má přístup

Vaše osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nezbytně nutném k poskytování služeb a uchovávány v listinné podobě v osobních složkách v uzamykatelných kartotékách a v elektronické podobě v lokacích chráněných přístupovým heslem.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po nezbytnou dobu v závislosti na účelu zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje buďto zlikvidovány nebo uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (v platném znění).

Jaká jsou Vaše práva

Máte právo získat od Správce informaci, které Vaše osobní údaje zpracovává a jakým způsobem. Máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu či doplnění svých osobních údajů. Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Tu vyřídíme bez zbytečného odkladu, v každém případě do 30 dnů od jejího obdržení Vás budeme informovat o jejím vyřízení.

Svá práva, požadavky, a dotazy uplatňujte prosím vždy u vedoucího pracovníka služby, kterou využíváte, případně u ředitele společnosti.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Webové stránky www. uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.