Poslání a cíle služby

Svými službami směřujeme ke zdravé společnosti bez závislostních poruch a dalších druhů rizikového chování. Proto pracujeme především s dětmi a dospívajícími, kterým pomáháme formovat zdravé životní postoje a návyky, podporujeme ale i odborníky, kteří pracují v pomáhajících a pedagogických profesích. Spolu s kolegy z dalších služeb ADVAITA, z. ú. vycházíme z následujících hodnot: zdraví, osobní rozvoj, lidská důstojnost, sebeúcta, právo na sebeurčení, respekt k jedinečnosti, solidarita, úcta k životu.

Služby poskytujeme s cílem předcházet vzniku rizikového chování, případně jej alespoň oddálit do co nejpozdějšího věku a omezit jeho další rozvoj. Chceme posilovat pozitivní vzorce chování, postoje a hodnoty, zdravý způsob života, zvládání zátěžových situací a otevřenou komunikaci.

Za tímto účelem poskytujeme tři úrovně primární prevence: všeobecnou, selektivníindikovanou. Poskytujeme služby určené jednak dětem a dospívajícím, jednak dospělým (rodiče, senioři). Pedagogickým, zdravotních a sociálním pracovníkům nabízíme vzděláváníporadenství.

Zaměřujeme se na širokou škálu rizikového chování. Především na adiktologická témata (škodlivé užívání alkoholu, tabáku, léků, nelegálních drog, ale také na „závislosti na obrazovkách“ a gambling), dále rizika v kyberprostoru, agresi a šikanu, rasismus a xenofobii a negativní působení náboženských a extremistických skupin. Více o konkrétních programech naleznete na stránce se školskou prevencíprevencí pro dospělé.

Spolupracujeme s ambulancí pro děti a mládež v Centru ambulantních služeb ADVAITA.