Tým

Mgr. Jitka Kolářová – lektorka, vedoucí

Primární prevenci rizikového chování se věnuje od roku 2015, práci s mládeží od roku 2000 v rámci nejrůznějších občanských aktivit a vzdělávání v oblasti lidských práv. V Advaitě pracuje od roku 2017. Absolvovala roční kurz pro realizátory programů primární prevence rizikového chování (Prev-Centrum) a roční školení pro pracovníky s mládeží Marker CS (ANEV, Youthwatch). Nyní prochází Sebezkušenostním výcvikem ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V. Absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Pracovala v neziskových organizacích zaměřených na genderovou rovnost a na podporu lidí bez domova, kde získala i zkušenosti s vedením projektů. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv a neformálnímu vzdělávání.

Mgr. Barbora Mrázová – lektorka

V oboru prevence a léčby návykových poruch pracuje od roku 2002. V Advaitě se v současné době věnuje indikované primární prevenci, rodinné terapii v terapeutické komunitě a také pracuje v poradně pro gambling a jiné závislosti s dospělými i dětskými klienty. Má soukromou terapeutickou praxi. V minulosti byla zaměstnána v Pražském centru primární prevence, v dětském domově v Praze a na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče.

Vystudovala magisterský obor sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má ucelené psychoterapeutické vzdělání – dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v dynamické integrativní psychoterapii typu SUR ve Skálově institutu. Dále absolvovala vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek. Pracuje jako aktivní certifikátorka. Během své praxe se zúčastnila řady dalších kurzů a výcviků z oblasti adiktologie, psychologie a etopedie. Nadále se průběžně vzdělává a pracuje pod odbornou supervizí. V roce 2021 dokončila nástavbový výcvik v párové a rodinné psychoterapii u Jitky Vodňanské.

Mgr. Zuzana Růžičková – lektorka

Již od roku 2002 pracuje v oblasti sociálních služeb. Při studiu vysoké školy, kde se na filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnovala magisterskému oboru mediální komunikace, pracovala jako dobrovolnice v Domově svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Klatovech. Této práci se věnovala nadále i při zaměstnání v oblasti HR, kde pracovala jako personalistka v komerčním sektoru a také při mateřské dovolené.

Poslední roky se již naplno věnuje práci v neziskovém sektoru jako terénní sociální pracovnice v neziskových organizacích. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a duálními diagnózami. Při své praxi se zúčastnila několika kurzů a seminářů týkajících se přístupů v moderní psychiatrii a léčbě závislostí.

Programy primární prevence v Advaitě vede od roku 2017.

Barbora Merglová – lektorka, koordinátorka

V Advaitě pracuje od roku 2018 jako lektorka, na konci roku 2019 převzala koordinaci programů. Absolvovala několik kurzů pro pracovníky v prevenci, mimo jiné i kurz „250“ pro realizátory primární prevence v organizaci Do Světa, z.s. Studuje bakalářský program speciální pedagogiky pro vychovatele na Technické univerzitě v Liberci. Již během studia pedagogického lycea na Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu Jeronýmova začala spolupracovat s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, s kterými jezdila jako dobrovolnice na letní i zimní tábory a pomáhala při vedení zájmového kroužků vaření a dramatického kroužku. Pracovala v domově pro osoby s mentálním postižením organizace DH Liberec, jako pracovník v sociálních službách.

Michaela Tesařová – lektorka

Od roku 2007 pracovala jako terapeutka v Terapeutické komunitě ADVAITA. Po mateřské dovolené začala pracovat na pozici učitelky v mateřské škole s Montessori pedagogikou. Spolupracovala se společností Scio při lektorování studijních táborů pro efektivní učení a osvojování měkkých dovedností.
Na Technické univerzitě v Liberci absolvovala Kurz pro pracovníky v sociálních službách. Dále získala pedagogické vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a v diplomovém kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 let. Absolvovala Komplexní vzdělávací program v psychoterapii s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup – pod vedením Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. Programy primární prevence v Advaitě vede od roku 2018.

Mgr. Veronika Pleštilová – lektorka

Pracovala v terapeutické komunitě Advaity od roku 2016. Předtím pracovala jako terénní pracovnice a koordinátorka programu pro romské rodiny pod o.s. D.R.A.K. Primární prevenci se věnuje od roku 2012, v Advaitě od roku 2017. Byla lektorkou v kampani chodicilidi.cz. Má akreditované osvědčení ke kompletní krizové intervenci a výcvik v relaxačních technikách. Vystudovala speciální pedagogiku a dramaterapii Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně je na mateřské dovolené a druhý rok v psychoterapeutickém výcviku integrativního gestaltu. 

Bc. Ladislav Viščur – lektor

Od roku 2016 pracuje v oblasti sociálních služeb. Předtím působil jako dobrovolník na chráněném bydlení DH Liberec. Má zkušenosti v oblasti lektorování jednotlivců. Při studiu na Technické Univerzitě v Liberci působil jako soukromý lektor. Hlavní obory, kterými disponoval, byla převážně matematika, fyzika, objektově orientované programování. Nyní se zabývá komplexní problematikou speciálně-pedagogických disciplín. V Advaitě pracuje od roku 2019.

Bc. Šárka Kalvová – lektorka

V Advaitě pracuje od roku 2019, ale s dětmi pracuje již od středoškolského věku.  Od roku 2014 jezdí s dětmi na letní tábory a sportovní kempy. Na Technické univerzitě v Liberci získala titul Bc. na oboru učitelství se zaměřením na geografii a humanitní vědy, na který navázala magisterským oborem učitelství se zaměřením na občanskou výchovu a zeměpis. Aktuálně také dálkově studuje sociální práci se zaměřením na penitenciární péči. Ke studiu sbírá zkušenosti na odborných kurzech, kde si doplňuje potřebné informace k prostředí, ve kterém pracuje. Absolvovala certifikovaný kurz pro lektory primární prevence. Ve volném čase se věnuje lehké atletice a ráda cestuje.

Mgr. Michaela Vávrová – lektorka

Vystudovala magisterský program speciální pedagogiky – poradenství na pedagogické fakultě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s etopedickým a psychopedickým zaměřením. Zároveň pracuje jako školní speciální pedagog na jedné ze základních škol v Liberci. Do budoucna by se ráda věnovala práci s dětmi a mladistvými se závažnou socializační odchylkou. V Advaitě začala působit v roce 2019, předtím získávala zkušenosti jako instruktorka na organizovaných školách v přírodě a na praxích při studiu. Je absolventkou certifikovaného kurzu pro lektory primární prevence. V minulosti vystudovala SUPŠ v Jablonci nad Nisou, má proto vztah k výtvarnému umění a historii. Ráda aktivně tráví čas v přírodě a zajímá se o současné dění nejen v profesní oblasti.

Marie Bezděkovská – lektorka

Bc. Jana Adamcová – lektorka

V Advaitě je lektorkou od listopadu 2021. Dříve pracovala jako terénní sociální pracovnice v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč a také byla vedoucím na letních či příměstských táborech. V roce 2020 absolvovala bakalářský obor Sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové. V současné době rozšiřuje své znalosti studiem navazujícího magisterského programu Sociální pedagogika. Svůj volný čas nejraději tráví cestováním nebo sportováním.

Dominika Houserová – lektorka

Jako lektorka v Advaitě pracuje od listopadu 2021. Studuje na Technické univerzitě magisterské studium Učitelství pro1. stupeň ZŠ již čtvrtým rokem. S dětmi tráví většinu svého času, již několikátý rok po sobě, o letních prázdninách na táborech, kde je ve funkci vedoucího oddílu. V létě také pracuje jako vychovatel v Dětské ozdravovně Pec pod Sněžkou, kde se setkává s dětmi z běžných rodin a dětských domovů. Pro děti se snaží vymýšlet bohatý program plný sportovních her, bojovek v lese a dalších zážitkových aktivit. Svůj volný čas se snaží trávit s rodinou a blízkými osobami.

Mgr. Tereza Šímová – lektorka

Momentálně nelektoruje.

Tým Centra primární prevence pracuje pod supervizí. Naší supervizorkou je Mgr. Jana Švadlenová.