Tým

Mgr. Jitka Kolářová – lektorka, vedoucí

Primární prevenci rizikového chování se věnuje od roku 2015, práci s mládeží od roku 2000 v rámci nejrůznějších občanských aktivit a vzdělávání v oblasti lidských práv. V Advaitě pracuje od roku 2017. Absolvovala specializační studium pro metodiky prevence (Prev-Centrum) a školení pro pracovníky s mládeží Marker CS (ANEV, Youthwatch). Nyní prochází Sebezkušenostním výcvikem ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V. Absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Pracovala v neziskových organizacích zaměřených na genderovou rovnost a na podporu lidí bez domova, kde získala i zkušenosti s vedením projektů. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv a neformálnímu vzdělávání. Od roku 2023 je místopředsedkyní Sekce primární prevence Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.

Mgr. Zuzana Růžičková – lektorka

Již od roku 2002 pracuje v oblasti sociálních služeb. Při studiu vysoké školy, kde se na filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnovala magisterskému oboru mediální komunikace, pracovala jako dobrovolnice v Domově svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Klatovech. Této práci se věnovala nadále i při zaměstnání v oblasti HR, kde pracovala jako personalistka v komerčním sektoru a také při mateřské dovolené.

Poslední roky se již naplno věnuje práci v neziskovém sektoru jako terénní sociální pracovnice v neziskových organizacích. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a duálními diagnózami, pracuje také s dětmi v rámci podpory vzdělávání. Při své praxi se zúčastnila několika kurzů a seminářů týkajících se přístupů v moderní psychiatrii a léčbě závislostí.

Programy primární prevence v Advaitě vede od roku 2017.

Barbora Nádeníková – lektorka, koordinátorka

V Advaitě pracuje od roku 2018 jako lektorka, na konci roku 2019 převzala koordinaci programů. Absolvovala několik kurzů pro pracovníky v prevenci, mimo jiné i kurz „250“ pro realizátory primární prevence v organizaci Do Světa, z.s. Již během studia pedagogického lycea na Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu Jeronýmova začala spolupracovat s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, s kterými jezdila jako dobrovolnice na letní i zimní tábory a pomáhala při vedení zájmového kroužků vaření a dramatického kroužku. Pracovala v domově pro osoby s mentálním postižením organizace DH Liberec, jako pracovník v sociálních službách.

Michaela Tesařová – lektorka

Od roku 2007 pracovala jako terapeutka v Terapeutické komunitě ADVAITA. Po mateřské dovolené začala pracovat na pozici učitelky v mateřské škole s Montessori pedagogikou. Spolupracovala se společností Scio při lektorování studijních táborů pro efektivní učení a osvojování měkkých dovedností.
Na Technické univerzitě v Liberci absolvovala Kurz pro pracovníky v sociálních službách. Dále získala pedagogické vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a v diplomovém kurzu Montessori pedagogiky pro věk 3-6 let. Absolvovala Komplexní vzdělávací program v psychoterapii s důrazem na experienciální a psychosomatický přístup – pod vedením Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny, o.p.s. Programy primární prevence v Advaitě vede od roku 2018.

Mgr. Tereza Šímová – lektorka

Své první programy primární prevence realizovala v rámci studia na střední škole, kdy absolvovala tzv. „Peer výcvik“ a rovněž dlouhodobý kurz „Psycho-sociální průprava středoškoláků ADAK“. Následně vystudovala obor sociální práce – pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci a obor sociální patologie a prevence na Univerzitě Hradec Králové. Působila v neziskovém sektoru (dobrovolnické centrum, organizace na podporu práv osob se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší) i ve státní správě (sociální služby). Absolvovala několik sebezkušenostních kurzů (např. arteterapeutické semináře Kamily Ženaté) i certifikovaný kurz pro lektory primární prevence (40 hodin, Maják o.p.s.). Věnovala se aktivitám se zaměřením na rozvoj občanské společnosti. Má tři děti.

Bc. Šárka Kalvová – lektorka

V Advaitě pracuje od roku 2019, ale s dětmi pracuje již od středoškolského věku.  Od roku 2014 jezdí s dětmi na letní tábory a sportovní kempy. Na Technické univerzitě v Liberci získala titul Bc. na oboru učitelství se zaměřením na geografii a humanitní vědy, na který navázala magisterským oborem učitelství se zaměřením na občanskou výchovu a zeměpis. Učí na základní škole. Aktuálně také dálkově studuje sociální práci se zaměřením na penitenciární péči. Ke studiu sbírá zkušenosti na odborných kurzech, kde si doplňuje potřebné informace k prostředí, ve kterém pracuje. Absolvovala certifikovaný kurz pro lektory primární prevence (80 hodin, Jules a Jim, z. ú.). Ve volném čase se věnuje lehké atletice a ráda cestuje.

Bc. Tadeáš Bubeník – lektor

Tým Centra primární prevence pracuje pod supervizí. Naší supervizorkou je Mgr. Jana Švadlenová.