Tým

Mgr. Jitka Kolářová – lektorka, vedoucí

Primární prevenci rizikového chování se věnuje od roku 2015, práci s mládeží od roku 2000 v rámci nejrůznějších občanských aktivit a vzdělávání v oblasti lidských práv. V Advaitě pracuje od roku 2017. Absolvovala specializační studium pro metodiky prevence (Prev-Centrum) a školení pro pracovníky s mládeží Marker CS (ANEV, Youthwatch). Nyní prochází Sebezkušenostním výcvikem ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP V. Absolvovala Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a Mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy. Pracovala v neziskových organizacích zaměřených na genderovou rovnost a na podporu lidí bez domova, kde získala i zkušenosti s vedením projektů. Dlouhodobě se věnuje tématu lidských práv a neformálnímu vzdělávání. Od roku 2023 je místopředsedkyní Sekce primární prevence Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.

Mgr. Zuzana Růžičková – lektorka

V oblasti sociálních služeb pracuje od roku 2002. Při studiu vysoké školy, kde se na filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni věnovala magisterskému oboru mediální komunikace, pracovala jako dobrovolnice v Domově svaté Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni a v Klatovech. Této práci se věnovala nadále i při zaměstnání v oblasti HR, kde pracovala jako personalistka v komerčním sektoru a také při mateřské dovolené.

Poslední roky se již naplno věnuje práci v neziskovém sektoru jako terénní sociální pracovnice v neziskových organizacích. Hlavní cílovou skupinou jsou osoby s chronickým duševním onemocněním a duálními diagnózami, pracuje také s dětmi v rámci podpory vzdělávání. Při své praxi se zúčastnila několika kurzů a seminářů týkajících se přístupů v moderní psychiatrii a léčbě závislostí. Aktuálně prochází Sebezkušenostním výcvikem ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP VI.

Programy primární prevence v Advaitě vede od roku 2017, věnuje se všeobecné, selektivní i indikované prevenci.

Barbora Nádeníková – lektorka, koordinátorka

V Advaitě pracuje od roku 2018 jako lektorka, na konci roku 2019 převzala koordinaci programů. Absolvovala několik kurzů pro pracovníky v prevenci, mimo jiné i kurz „250“ pro realizátory primární prevence v organizaci Do Světa, z.s. Již během studia pedagogického lycea na Střední odborné škole pedagogické a Gymnáziu Jeronýmova začala spolupracovat s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, s kterými jezdila jako dobrovolnice na letní i zimní tábory a pomáhala při vedení zájmového kroužků vaření a dramatického kroužku. Pracovala v domově pro osoby s mentálním postižením organizace DH Liberec, jako pracovník v sociálních službách.

Mgr. Šárka Kalvová – lektorka

V Advaitě pracuje od roku 2019, ale s dětmi pracuje již od středoškolského věku.  Od roku 2014 jezdí s dětmi na letní tábory a sportovní kempy. Na Technické univerzitě v Liberci získala titul Bc. na oboru učitelství se zaměřením na geografii a humanitní vědy, na který navázala magisterským oborem učitelství se zaměřením na občanskou výchovu a zeměpis. Učila na základní škole, nyní na víceletém gymnáziu. Aktuálně také dálkově studuje sociální práci se zaměřením na penitenciární péči. Ke studiu sbírá zkušenosti na odborných kurzech, kde si doplňuje potřebné informace k prostředí, ve kterém pracuje. Absolvovala certifikovaný kurz pro lektory primární prevence (80 hodin, Jules a Jim, z. ú.). Ve volném čase se věnuje lehké atletice a ráda cestuje.

Mgr. Barbora Mrázová – lektorka

Aktuálně v Advaitě pracuje jako vedoucí adiktologické ambulance pro děti a mladistvé, věnuje se individuální i rodinné terapii. Má také svou soukromou terapeutickou praxi. V Advaitě pracovala jako terapeutka v Terapeutické komunitě v Nové vsi, ale i jako vedoucí a lektorka Programu primární prevence, který úspěšně dovedla k první certifikaci. V minulosti byla zaměstnána v Pražském centru primární prevence, v dětském domově Radost v Praze a na Ambulantním oddělení Střediska výchovné péče na Klíčově.

Vystudovala magisterské studium sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Má ucelené psychoterapeutické vzdělání: dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v dynamické integrativní psychoterapii typu SUR ve Skálově institutu a nástavbový výcvik v párové a rodinné psychoterapii u RNDr. Jitky Vodňanské. Dále mimo jiné absolvovala vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek a působila jako certifikátorka. Během své praxe se zúčastnila řady dalších kurzů a výcviků z oblasti adiktologie, psychologie a etopedie.

Bc. Romana Pacáková – lektorka

V Advaitě pracuje jako lektorka programů primární prevence a jako sociální pracovnice v terapeutické komunitě. Je čerstvou absolventkou bakalářského studijního programu sociální práce na Technické univerzitě v Liberci, momentálně studentkou magisterského studia sociální a charitativní práce na Univerzitě Karlově. Před rodičovskou dovolenou pracovala jako terénní sociální pracovnice pro osoby ohrožené drogovou závislostí. Věnuje se vybraným tématům z oblasti adiktologie, problematice menšin, interkulturně kompetentní sociální práci, a také lezení na horolezecké stěně.

Tým Centra primární prevence pracuje pod supervizí. Naší supervizorkou je Mgr. Jana Švadlenová.