Zásady kvality

Na čem stavíme kvalitu programů:

 • Tým zkušených lektorů a lektorek, kteří se průběžně dále vzdělávají a pracují pod supervizí.
 • Komplexní program pokrývajících většinu forem rizikového chování.
 • Návaznost jednotlivých úrovní prevence a terapie pro děti a dospívající v rámci jedné organizace.
 • Pracujeme podle uznávaných zásad kvality a efektivity.
 • Certifikovaná služba.
 • Zázemí renomované organizace.

V programech naši lektoři a lektorky:

 • Poskytují pravdivé informace uzpůsobené věku žáků, vyvracejí mýty o konkrétních formách rizikového chování.
 • Podporují žáky ve zdravém životním stylu, nabízejí způsoby, jak rizikové chování odmítnout a čelit skupinovému tlaku.
 • Vytvářejí bezpečný prostor, v němž mohou účastníci mluvit o svých názorech, zkušenostech a pocitech.
 • Vedou účastníky k respektování odlišností a názorů ostatních.
 • Nabízejí prostor pro sebepoznání a rozvoj zdravých vztahů v kolektivu.

Certifikace programů

Jsme držiteli certifikačních osvědčení kvality programů primární prevence:

Certifikát č. 04/19/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence (platnost do 27. 04. 2023)

Certifikát č. 04/19/2/CE pro program školské indikované primární prevence (platnost do 27. 04. 2023).

V současné době je proces certifikace zastaven, MŠMT tedy automaticky prodlužuje platnost stávajících certifikátů. Vyjádření MŠMT zde.

Zásady kvality a efektivity v prevenci

Program je včasný a odpovídá věku cílové skupiny

Nabízíme programy pro děti již od 3. třídy, témata pro konkrétní věk volíme tak, aby programy předcházely rizikovému chování (např. první cigaretě). S mladšími dětmi pracujeme spíše na zásadách zdravého životního stylu, se staršími již mluvíme o konkrétních aspektech daného rizikového chování či návykové látky.

Program je systematický a dlouhodobý

Náš program je dlouhodobý. Ve všeobecné prevenci nabízíme základním školám programy od 3., případně 6., po 9. třídu. Témata se postupně rozvíjejí a navazují na sebe. Také v selektivní a indikované prevenci pracujeme formou řady na sebe navazující setkání.

Program je interaktivní a určený pro menší počet žáků

Programy jsou určeny jedné třídě, nebo obdobnému kolektivu, tedy o velikosti cca 30 účastníků nejvýše. Vyzývají žáky a žačky k zapojení, pracují s prožitkem a jeho reflexí, cíleně dávají zaznít názorům a postojům samotných účastníků, které jsou ve formování zdravých postojů velmi důležité (peer prvek). V programech využíváme řadu metod: diskuse, brainstormingy, rolové hry a simulace, reflexe, aktivizační hry apod., a to s využitím výtvarných, pohybových a neverbálních a dramatických technik.

Program posiluje znalosti, dovednosti a postoje

Samotné znalosti ke zdravému životnímu stylu nestačí, stejně jako samotné postoje či dovednosti. Proto v každém programu dbáme na zapojení všech těchto složek. Podporujeme účastníky v rozvoji komunikačních dovedností a dalších dovedností potřebných pro život (např. dovednost odmítat, obhájit svůj názor, obstát v kolektivu, řešit problémy a konflikty přiměřeným způsobem, pracovat se svými emocemi atd.)

Program bere v úvahu místní specifika a reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny

Před započetím spolupráce se školou se seznamujeme s prostředím a kulturou školy, před každým programem se doptáváme na momentální situaci ve třídě. Při plánování programu vycházíme z dostupných informací o tom, co už cílová skupina absolvovala, zda je v ní někdo se speciálními vzdělávacími potřebami nebo je pro ni téma ve zvýšené míře aktuální. Jsme připraveni reagovat na momentální dění ve třídě a program podle něj upravit.

Program využívá pozitivní modely

Během programů oceňujeme zdravé postoje a jednání účastníků. Nestrašíme je příběhy lidí, kteří dopadli špatně. 

Program vedou vzdělaní a zkušení lektoři a lektorky

Náš tým splňuje kritéria Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Průběžně se vzděláváme jak v odborných tématech, tak v práci se skupinou. Procházíme supervizí, intervizí, provádíme hospitace. Jsme tým s jasnou morální integritou a protidrogovými postoji.