Zdroje a inspirace

Zde najdete odkazy na odbornou literaturu k primární prevenci rizikového chování a souvisejícím oblastem, která je volně dostupná na internetu (nepokrývá tedy danou problematiku plně). Tituly jsou řazeny do tematických sekcí.

 

Vztahy ve třídě, prevence šikany

BERKOVÁ, Tereza, STRETTI, Sylvie, 2020. Až se sejdeme ve škole. Praha: Bambíno & Square & Poradna Vigvam.

BOŘKOVCOVÁ, Marie a kol., 2013. Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ. Praha: Člověk v tísni.

Česká školní inspekce, 2016. Tematická zpráva. Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování ve škole. Praha: ČŠI.

FIALOVÁ, Martina, 2017. Metodika vedení třídnických hodin. Karlovy Vary: Pedagogicko–psychologická poradna Karlovy Vary.

JEŽEK, Stanislav (ed.), 2003, 2004, 2005. Sociální klima školy I., II., III. Brno: MSD s.r.o.

KOLÁŘ, Michal, 2005. Český školní program proti šikanování. Praha: Státní zdravotní ústav.

KOLÁŘ, Michal, 2006. Školní šikanování z různých stran. RVP.cz

LAŠEK, Jan. Klima školní třídy a možnosti jeho měření. Hradec Králové: Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Národní ústav pro vzdělávání, 2016. Tematická metodická zpráva č.6 KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY. Praha: NÚV.

Národní ústav pro vzdělávání, 2012. Práce s třídním kolektivem. Praha: NÚV.

P-centrum, CPPT, o.p.s., 2020. Adaptační program. Metodika pro třídní učitele. Plzeň: CPPT.

PÝCHOVÁ, silvie, a kolektiv, 2016: Vzdělávací program zaměřený na nenávistné projevy na internetu (metodický materiál, 2. upravené vydání). Praha: Multikulturní centrum Praha, z.s.

SKÁCELOVÁ, Lenka, 2012. Metodika vedení třídnických hodin. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

SMETÁČKOVÁ, Irena, BRAUN, Richard, 2009. Homofobie v žákovských kolektivech. Praha: Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva, Úřad vlády ČR.

ŠVEC, Jakub, JEŘÁBKOVÁ, Simona, KOLÁŘ, Michal, 2009. Jak zlepšit vztahy v naší třídě. Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ. Praha: Projekt Odyssea.

SCIO, 2012. Nápadník 65 aktivit – TŘÍDA V POHODĚ aneb aktivity pro podporu dobrých vztahů mezi žáky. Praha: SCIO.

 

Další formy rizikového chování

DUNOVSKÝ, Jiří, a kolektiv, 1995. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing.

Dětské krizové centrum, 2016. Sebepoškozování není rozmar. Praha: Dětské krizové centrum.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015, 2019.

KOPECKÝ, Kamil , SZOTKOWSKI, René, 2019. České děti v kybersvětě. Výzkumná zpráva. O2 Czech Republic& Univerzita Palackého vOlomouciCentrum prevence rizikové virtuální komunikace

PAPEŽOVÁ, Hana, HANUSOVÁ Jana, 2012. Poruchy příjmu potravy. Příručka pro pomáhající profese. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

SUCHÁ, Jaroslava. Hraní her českými adolescenty. Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc 2018.

 

Metodiky PPRCH a tipy pro vzdělávání

BRANDER, Patricia, a kolektiv, 2006. Kompas. Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům. Praha: Národní institut dětí a mládeže, Česká národní agentura MLÁDEŽ & Argo.

Česká národní agentura Mládež, 2008. T-KIT 4 Interkulturní učení. Praha: Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

Česká národní agentura Mládež, 2012. Do Evropy hrou II. Praha: Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠM.

Dům zahraniční spolupráce, 2014. T-KIT 10 Pedagogická evaluace v praxi. Praha: Dům zahraniční spolupráce.

FLOWERS, Nancy, 2015. KOMPASITO. Príručka výchovy a vzdelávania detí k ľudským právam. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

MIHÁLIKOVÁ, Jana, 2007. Do Evropy hrou. Praha: Česká národní agentura Mládež, Národní institut dětí a mládeže MŠMT.

PEŠEK, Tomáš, a kol. 2019. Slabikář neformálního vzdělávání. Praha: Asociace neformálního vzdělávání (ANEV).

SKÁCELOVÁ, Lenka, a kolektiv, 2012. Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

SKÁCELOVÁ, Lenka, 2012. Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

 

Výzkumy o mládeži

MIHÁLIKOVÁ, Jana, a kolektiv, 2018. Trendy v životnom štýle mladých. Bratislava: YouthWatch.

ZAJÍC, Jiří, a kolektiv, 2014. Bez růžových brýlí. Naše mládež očima výzkumů a náš svět i život v něm očima mládeže. Praha: Dům zahraniční spolupráce.

 

Teorie PPRCH, práce ŠMP

BURDOVÁ, Eva, 2019. Rukověť školního metodika prevence. Středočeský kraj.

BURDOVÁ, Eva, 2019. Vzorová dokumentace školního metodika prevence. Středočeský kraj.

MIOVSKÝ, Michal, 2010. Primární prevence rizikového chování ve školství. Praha: Sdružení SCAN, Univerzita Karlova v Praze & Togga.

MIOVSKÝ, Michal, a kolektiv, 2012. Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy. Praha,  Univerzita Karlova v Praze & Togga.