Online prevence

Programy probíhají v aplikaci Google Meet a v dalších aplikacích (Jamboard, Mentimeter apod.), na které žáci během programu dostanou odkaz. Není třeba se nikam přihlašovat. Na program je vhodné se připojit přes počítač. (Žáci s tabletem nebo chytrým telefonem se také mohou účastnit, ale bude to pro ně méně pohodlné.) Žáci také budou potřebovat psací potřeby a papír.

Žáci před samotným programem dostanou odkaz na krátké video s informacemi o programu a pravidlech komunikace.

Program vedou dva lektoři/lektorky. Na programu je nutná účast pedagoga školy.

Délka: 100 minut, pokud není uvedeno jinak

Počet dětí: jedna třída, u tříd s více než 30 žáky doporučujeme rozdělit na poloviny

Cena programu: 1.200 Kč

(Ne)bezpečný internet – ZŠ

určeno pro 6.-9. ročník ZŠ

Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a to, jak se jim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, jak je důležité mít vhodně nastavené soukromí a zabezpečení na sociálních sítích.

Program bude uzpůsoben věku skupiny na základě konzultace s třídním učitelem/ učitelkou.

6. třída: ochrana osobních údajů, bezpečné navazování kontaktů na síti

7.-8. třída: bezpečné chování na internetu, sexting, sledování nevhodných stránek

9. třída: bezpečné chování na internetu, sexting, poplašné a nenávistné zprávy

 

(Ne)bezpečný internet – SŠ

Program se studenty probere aktuální témata z oblasti bezpečnosti na internetu a seznámí je s některými koncepty s ním spojenými (sociální bublina, fomo, digitální demence). Studenti diskutují o vlivu internetu a jeho jednotlivých oblastech na jejich život. Uvědomí si, kolik času tráví online.

 

Internetové závislosti

určeno pro 6.-7. ročník ZŠ

Program s žáky diskutuje pozitiva internetu a rizika jeho nadměrného užívání, vysvětlí pojem nelátková závislost a její příklady v prostředí internetu (digitální hry, sociální sítě, nakupování aj.). Žáci se dozvědí, jak rozeznat běžné užívání od závislosti, a uvědomí si, kolik času tráví online.

 

Kyberšikana

určeno pro 6.-9. ročník

Program se zaměřuje na vrstevnickou kyberšikanu. Motivuje žáky k bezpečnému a etickému chování na internetu, aby se nestali ani obětí, ani pachatelem kyberšikany. Informuje o tom, jak postupovat a kam se obrátit, pokud se s ní setkají. Program bude uzpůsoben věku třídy. Program není vhodný pro třídy, v nichž k útokům přes internet došlo.

Jak přežít distanční výuku?

určeno pro 6.-9. ročník ZŠ

Program žákům nabízí prostor věnovat se tomu, co prožívají v době uzavření školy. Nabízí jim možnost pojmenovat, co je motivuje a co demotivuje k distanční výuce, a podporuje je v hledání řešení a dává jim nástroje, jak pracovat s únavou a apatií. Program bude uzpůsoben věku žáků.

 

Nedej šanci šikaně

určeno pro 5. – 6. ročníky ZŠ

Program seznámí žáky s tím, jak poznat šikanu, jak šikana vzniká a co se může odehrávat v hlavách jednotlivých jejích aktérů. Žáci se dozvědí, jak náročné situace řešit a na koho se obrátit. Program není vhodný do tříd s narušenými vztahy mezi žáky.

 

Legální návykové látky

určeno pro 6. ročník ZŠ

Program se zaměřuje na legální návykové látky. Se žáky pojmenovává, proč tyto látky lidi lákají, a jaká to má rizika. Vysvětluje pojmy jako legální a nelegální návyková látka, experiment, závislost. Motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu.

 

Nelegální návykové látky

určeno pro 7. ročník ZŠ

Program se zaměřuje na nelegální návykové látky, informuje o rizicích jejich užívání a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá žákům vytvořit a ujasnit si své postoje k návykovým látkám.

 

Různí, ale rovní

určeno pro 7-8. ročník ZŠ

Program vede žáky k uvědomění, že každý člověk je jedinečný. Vysvětluje pojmy jako předsudek nebo první dojem a podporuje žáky v otevřenosti a v kritickém myšlení bez předsudků.

 

Zvládání stresu a sebepéče

určeno 9. ročník ZŠ a středoškoláky

Cílem programu je poskytnout informace o tom, co je stres, jak v těle a psychice funguje, a nabídnout různé strategie, jak si udržet míru stresu pod kontrolou i v době, kdy obvyklé způsoby jako sportování nebo setkávání s přáteli nejsou možné. Interaktivní přednáška v délce 60 minut.