Práva účastníků programu

 • Program primární prevence je účastníkovi/účastnici dostupný bez ohledu na pohlaví, gender, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti.
 • Účastník/účastnice má právo na podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování (drogy, násilí atd.).
 • Účastník/účastnice má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv.
 • Účastník/účastnice je seznámen/a s cíli programu a organizace.
 • Účastník/účastnice má právo na kvalifikované zajištění poskytované služby (odborná, profesionální práce prováděná s porozuměním).
 • Účastník/účastnice má právo spolupodílet se na programu (společná tvorba pravidel pro komunikaci v programu, možnost volby tématu apod.).
 • Účastník/účastnice má právo neúčastnit se programu nebo některých jeho částí.
 • Účastník/účastnice má právo ukončit čerpání služby.
 • Účastník/účastnice má právo být ze strany lektorů programu primární prevence respektován jako rovnocenný partner, se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho/její odpovědnosti za své vlastní zdraví.
 • Účastník/účastnice má právo na soukromí a důvěrnost svých sdělení. Lektoři neposkytují žádnou důvěrnou informaci o účastníkovi bez jeho souhlasu.
 • Účastník/účastnice nebo jeho/její zákonný zástupce má právo zbavit lektora mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho/jí týkají, pouze písemným prohlášením. V případě, že se lektor dozví o účastníkovi / účastnici (mladším 18 let) informaci, která by ho/ji dále mohla ohrozit na zdraví a životě, popřípadě narušit jeho zdárný vývoj nebo toto způsobit dalším osobám, je lektor povinen tuto situaci řešit s vedením školy, která dále zajistí kontakt se zákonnými zástupci.
 • Při řešení osobního problému jsou účastníkovi/účastnici podány potřebné informace a poradenství a doporučena návazná péče. Lektoři účastníka/účastnici v tomto postupu podporují.
 • Účastník/účastnice má právo na podání stížnosti, postup podání stížnosti je mu/jí dostupný.