Pro veřejnost a seniory

Preventivní programy pro dospělé nabízíme především seniorům a rodičům.

ZÁVISLOST V SENIORSKÉM VĚKU

Program je určen seniorům, klientům ambulantních a pobytových sociálních a zdravotních služeb. Program je veden formou besedy, je rozdělen do dvou tematických bloků (á 45 minut): látkovénelátkové závislosti.
Program vysvětluje pojem závislost, její vznik a rozvoj u seniorů. Důraz je kladen především na alkoholovou, lékovou závislost a různé formy patologického hráčství.
Cílem programu je vhodným způsobem pomoci seniorům zvědomit si možný problém, posílit jejich motivaci ke změně a předat informace o možnostech péče.

BESEDY A SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST

Nabízíme besedy a semináře na téma látkových a nelátkových závislostí, rizik na internetu a dalších forem rizikového chování. Besedy a semináře pro veřejnost realizujeme na základě konkrétní objednávky. Nejčastěji si seminář objednávají školy pro rodiče žáků nebo třeba mateřská a rodinná centra.