Indikovaná primární prevence

Program indikované primární prevence se zaměřuje na jednotlivce, kteří jsou vystaveni působení výrazně rizikových faktorů, případně u kterých se již vyskytly projevy rizikového chování (např. u zneužívání návykových látek to může být experimentování a opakované užívání, které se ještě nerozvinulo v závislost). Podstatou indikované prevence je, že jedinec byl do vybrané skupiny indikován – tj. vybrán dle posouzení své individuální situace (diagnostikou, screeningem, dotazníky apod.). Nejedná se tedy (zpravidla) o práci s celou školní třídou. 

Program je určen pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol (11–18let). V případě potřeby je možné do programu přijmout dítě mladší 11 let, to je ale třeba jasně zdůvodnit. Stejně tak je možné v odůvodněných případech poskytovat program klientovi staršímu 18 let. Jde především o klienty zařízení institucionální výchovy, jimž byl pobyt v zařízení prodloužen. Tito klienti vstupují do programu na vlastní žádost. Děti a dospívající mladší 18 let pak se souhlasem zákonného zástupce.

Program indikované prevence poskytujeme především v těchto oblastech:

  • Prevence v adiktologii (kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství a jiné…)
  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Program probíhá v individuální nebo skupinové formě.

Individuální forma se skládá ze 6 setkání, každé v délce 60 minut, jednou za 14 dní. Jde o strukturovanou práci s dítětem, rodiči a pedagogy. Na počátku programu se vymezí zakázka a konkrétní cíle programu u daného dítěte.

Skupinová indikovaná prevence může probíhat s jednou třídou nebo napříč třídními kolektivy. Program se sestává z 10 setkání, každé v délce 90 minut, jednou za 14 dní. Pokrývá rizikové chování v širším kontextu a věnuje se i tématům jako sebepojetí, sebeúcta, vztah k druhým.

Program je možné poskytovat také v zařízeních institucionální výchovy.

Podrobné informace o programu naleznete zde.

V závažnějších situacích (již rozvinuté závislostní chování) mohou klienti přestoupit do péče ambulance pro děti a mládež Centra ambulantních služeb Advaita.