1. stupeň základních škol

Ve všeobecné prevenci pro první stupeň ZŠ se zaměřujeme obecněji na podporu zdravého životního stylu a zdravých vztahů. Každý program na 1. stupni trvá dvě vyučovací hodiny (2×45 minut). V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy. 

Ahoj všichni! (3. třída)
V úvodním setkání se žáci a žačky hravou formou seznámí s podobou interaktivních preventivních programů a s lektorskou dvojicí a společně si vytvoří komunikační pravidla. Prostřednictvím her si užijí spolupráci, vzájemné poznávání i trochu sebepoznání.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás/ Etická výchova

Jsme kamarádi? (3. třída)
Žáci a žačky během programu pojmenují, co v jejich věku znamená přátelství a jak se projevuje. Uvědomí si rozdíl mezi škádlením a šikanou, budou hledat hranice, kdy se z legrace stává ubližování. Dozvědí se, na koho se obrátit, když mají pocit, že jim nebo někomu jinému někdo ubližuje, a zároveň najdou způsoby, jak bezpečně a nenásilně vyventilovat vlastní agresi a vztek. Zažijí pozitiva spolupráce třídy.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk, stát a právo / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Zdravíčko! (4. třída ZŠ)
Žáci a žačky, přiměřeně svému věku, pojmenují, co je zdravé a co škodí, a porozumím základům zdravého životního stylu (strava, pohyb, trávení volného času). Uvědomí si, že existují látky, které v malém množství mohou mít vítané účinky, ale ve větším množství a pro děti jsou nebezpečné, jako alkohol nebo léky.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Chemie: Organické sloučeniny / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Tělesná výchova: Činnosti ovlivňující zdraví

Na internetu jako doma (4. třída ZŠ)
Žáci a žačky si během programu uvědomí, že používání internetu má jistá rizika a že informace, které v různých on-line službách o sobě sdělují, mohou být zneužity. Zároveň si vyzkouší, jak se před takovými riziky chránit, včetně např. odolání tlaku ze strany ze strany internetových „predátorů“. Dozvědí se, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc. Seznámí se s pravidly slušného chování na internetu.

Vazba na RVP: Informatika: Digitální technologie / Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk ve společnosti / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Přežiješ i bez mobilu? (5. třída ZŠ)
Program se zaměřuje na prevenci „závislosti na obrazovkách“: na sociálních sítích, mobilu, počítačových hrách aj. Žáci a žačky odhadnou, kolik času stráví na počítači a mobilu, a pojmenují pozitiva a rizika trávení času u obrazovek, včetně rizika závislosti. Najdou hranice přínosného a nadměrného užívání počítače a mobilu a uvědomí si důležitost zdravého pohybu a komunikace tváří v tvář.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce: Využití digitálních technologií

Děti a návykové látky (5. třída ZŠ)
Program prohlubuje téma zdraví v souvislosti s nebezpečnými a návykovými látkami a vede žáky a žačky ke zdravému životnímu stylu bez drog. Žáci a žačky získají základní povědomí o rizicích alkoholu, tabáků, léků, ale např. i energetických nápojů pro děti. Vyzkouší si odolat skupinovému tlaku při nabízení návykové látky.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk, stát a právo / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Tělesná výchova: Činnosti ovlivňující zdraví / Etická výchova