2. stupeň základních škol

Programy na druhém stupni trvají tři vyučovací hodiny (3x45minut) a zaměřují se již na konkrétní typy rizikového chování. V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy.

Řekni, kdo jsem (6. třída ZŠ)

Program zaměřený na zprostředkování pozitivního prožitku s celou třídou. Interaktivním způsobem podporuje sebepoznání a poznání žáků navzájem, schopnost spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu. Důležitou součástí je také nastavení formy spolupráce žáků a lektorské dvojice pro další programy (navázání důvěry, stanovení pravidel).

Vazba na RVP: Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Kde končí legrace: prevence šikany (6. třída ZŠ)

Program seznámí žáky se základními pojmy týkajícími se šikany (šikana, agresor, oběť, svědci, formy šikany). Žáci porozumí tomu, co se při šikaně děje, a dozvědí se, jak náročné situace řešit a na koho se obrátit. Program dále posiluje pozitivní komunikační vzorce a vzorce chování, které rozvíjí vzájemnou toleranci a spolupráci.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás, Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk, stát a právo / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Krása a zdraví (6. – 7. třída)

Program se zaměřuje na prevenci poruch příjmu potravy, jak u dívek, tak u chlapců. Poskytuje základní informace o těchto poruchách (jak je rozpoznat, kde hledat pomoc), především se ale zaměřuje na postojovou a hodnotovou oblast související s krásou, zdravím a tělesným ideálem. Diskutuje s žáky, co je podle nich krásné, jak vnímají tlaky na pěkný vzhled a podporuje je ve schopnosti ocenit se a pracovat na své jedinečnosti.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Chemie: Organické sloučeniny / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví

Drogy a my I., II. (I. – 6. třída ZŠ, II. – 7. – 9. třída ZŠ)

I. Program otevírá téma problematiky užívání návykových látek. Vysvětluje základní pojmy jako návyková látka a závislost. Pozornost je věnována legálním návykovým látkám – alkoholu, tabáku, lékům, energetickým nápojům. Upozorňuje na rizika spojená se zneužíváním legálních návykových látek, posiluje schopnost žáků odolat skupinovému tlaku. Motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu

II. Program poskytuje informace o problematice nelegálních návykových látek, o účincích a rizicích jejich užívání, možnostech léčby a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá žákům vytvořit a ujasnit si své postoje k návykovým látkám, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot. Posiluje schopnost odolávat skupinovému tlaku a drogy odmítnout.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk, stát a právo / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Tělesná výchova: Činnosti ovlivňující zdraví

Bezpečí na netu (6. – 9. třída ZŠ)

Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a jak se proti nim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, jak je důležité mít vhodně nastavené soukromí a zabezpečení na sociálních sítích.

Vazba na RVP: Informatika: Digitální technologie / Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce: Využití digitálních technologií / Etická výchova

Kluci a holky (7. třída ZŠ)

Program se věnuje tématu pohlaví, genderu a genderových stereotypů. Diskutuje s žáky o rozdílech mezi dívkami a chlapci a zážitkovou formou umožňuje uvědomit si stereotypní myšlení. Vede žáky ke vzájemnému respektu a k tomu, aby druhé posuzovali na základě individuálních charakteristik, nikoli podle připsaných skupinových atributů. V závěru posiluje dovednost žáků ocenit se.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Digitální závislosti (7. třída ZŠ)

Program s žáky diskutuje pozitiva internetu a rizika jeho nadměrného užívání, vysvětlí pojem nelátková závislost a její příklady v prostředí internetu. Žáci se dozvědí, jak rozeznat běžné užívání od závislosti, a uvědomí si, kolik času tráví online.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a svět práce: Využití digitálních technologií

Různí ale rovní (8. třída ZŠ)

Program vysvětluje, co jsou předsudky a proč vznikají a jak nás mohou ovlivnit. Vede k uvědomění, že lidé jsou různí, přesto mají stejná práva, a že posuzovat někoho můžeme, až když ho lépe známe, a ne podle prvního dojmu či příslušnosti k nějaké skupině. Program umožnuje prožít jinakost a střet různých kultur, a tak pomáhá zvýšit toleranci k odlišnostem a menšinám. Trénuje s žáky respektující komunikaci a ukazuje, že respektovat neznamená nutně přijmout nebo souhlasit.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a příroda: Zeměpis: Regiony světa / Etická výchova

Co už není sexy (8. – 9. třída ZŠ)

Program se zaměřuje na rizikové sexuální chování. Poskytuje informace o antikoncepci, pohlavně přenosných nemocech, ale také o rizicích sextingu, sledování pornografie nebo sexu na návykových látkách (včetně alkoholu). Vede žáky k tomu, aby preferovali bezpečnější sex a aby konsensus a respekt v sexuálních vztazích vnímali jako důležitou hodnotu.

Vazba na RVP: Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Partnerské vztahy (8. – 9. třída ZŠ)

Program žákům nabízí prostor pro sdílení svých představ o partnerských vztazích, pomáhá jim ujasnit si vlastní očekávání od vztahu a partnera. Připravuje žáky na možné konflikty a nedorozumění ve vztazích a hledá spolu s nimi řešení, podporuje otevřenou komunikaci. Otevírá téma sexu ve vztazích, informuje o možných rizicích a zasazuje jej do právního kontextu.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Člověk a příroda: Přírodopis: Biologie člověka / Etická výchova

Nenech se zmanipulovat (9. třída ZŠ)

Program upozorňuje na nebezpečí emoční závislosti a manipulace, nejen v kontextu manipulativních sektářských a extremistických uskupení, ale i běžných vztahů. Jádrem programu je pomoci žákům uvědomit si, kdy a jak manipulace probíhá, a rozpoznat ji. Účastníci najdou a vyzkouší si některé způsoby, jak se jí bránit. Vzhledem k šíři tématu je vhodné program zaměřit více směrem k běžně se objevující manipulaci, nebo více směrem k extremistickým a sektářským skupinám. Bude vyjasněno s objednavatelem před realizací programu.

Vazba na RVP: Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk ve společnosti / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk, stát a právo / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova

Risk je zisk? (9. třída ZŠ)

Program otevírá téma hazardního hraní, jak v offline, tak v online prostředí. Žákům nabízí možnost uvědomit si, zda a čím je riskování láká, informuje o rizicích patologického hráčství. Společně s žáky pojmenuje triky hazardních podniků, ale i způsoby, jak riskování udržet v mezích zábavy. Vede žáky k uvědomění jejich životních hodnot a k péči o ně.

Vazba na RVP: Člověk a svět: Lidé kolem nás / Člověk a svět: Člověk a jeho zdraví / Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk, stát a hospodářství / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví

Devítka končí. Co pak? (9. třída ZŠ)

Program připravuje na ukončení základní školy – ve smyslu rozpuštění dosavadního kolektivu, ale i nových začátků na střední škole a s nimi spojených obav a očekávání. Nabízí žákům zamyslet se nad svými hodnotami, úspěchy a cíli, a reflektovat svou cestu od dětství k dospělosti. Program je vhodné zařadit na druhé pololetí 9. ročníku.

Vazba na RVP: Člověk a společnost: Výchova k občanství: Člověk jako jedinec / Člověk a zdraví: Výchova ke zdraví / Etická výchova