2. stupeň základních škol

Programy na druhém stupni trvají tři vyučovací hodiny (3x45minut) a zaměřují se již na konkrétní typy rizikového chování. V ideálním případě probíhají dva programy v jednom školním roce, každý v jednom pololetí. V případě potřeby je možné po předchozí domluvě témata programu ve třídě změnit dle individuální potřeby třídy.

Řekni, kdo jsem (6. třída ZŠ)

Program zaměřený na zprostředkování pozitivního prožitku s celou třídou. Interaktivním způsobem podporuje poznání žáků navzájem, schopnost spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu. Důležitou součástí je také nastavení formy spolupráce žáků a lektorské dvojice pro další programy (navázání důvěry, stanovení pravidel).

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Osobnostní a sociální rozvoj: sebepoznání a sebepojetí; mezilidské vztahy, komunikace a kooperace

Kde končí legrace: prevence šikany (6. třída ZŠ)

Program seznámí žáky se základními pojmy týkajícími se šikany (šikana, agresor, oběť, svědci, formy šikany). Žáci se dozvědí, jak náročné situace řešit a na koho se obrátit. Program dále posiluje pozitivní komunikační vzorce a vzorce chování, které rozvíjí vzájemnou toleranci a spolupráci.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Vztahy mezi lidmi a formy soužití / Výchova ke zdraví: rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: skryté formy a stupně individuálního násilí; bezpečné chování a komunikace

Drogy a my I., II. (I. – 6. třída ZŠ, II. – 7. třída ZŠ)

I. Program otevírá téma problematiky užívání návykových látek. Vysvětluje základní pojmy jako návyková látka a závislost. Pozornost je věnována legálním návykovým látkám – alkoholu, tabáku, lékům, energetickým nápojům. Upozorňuje na rizika spojená se zneužíváním legálních návykových látek, posiluje schopnost žáků odolat skupinovému tlaku. Motivuje žáky ke zdravému životnímu stylu.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: autodestruktivní závislosti

II. Program poskytuje informace o problematice nelegálních návykových látek, o účincích a rizicích jejich užívání, možnostech léčby a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá žákům vytvořit a ujasnit si své postoje k návykovým látkám, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot. Posiluje schopnost odolávat skupinovému tlaku a drogy odmítnout.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: autodestruktivní závislosti

Nevytahuju se, rostu (7. třída ZŠ)

Program je zaměřený na témata dospívání, mezilidských vztahů, prvních lásek a partnerských vztahů. Cílem je vést žáky k zamyšlení nad vztahem k vlastnímu tělu, k uvědomění si rozdílů mezi muži a ženami (a předsudků o nich) a vést žáky ke schopnosti naslouchat.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Změny v životě člověka a jejich reflexe: dětství, puberta, dospívání / Osobnostní a sociální výchova: sociální rozvoj, poznávání lidí

Svět za obrazovkou (7. třída ZŠ)

Program upozorňuje na riziko nadměrného užívání počítačů, mobilních telefonů a jiných obrazovek. Vysvětluje pojem nelátkových závislostí a dává je do souvislosti se závislostmi jiného typu, učí žáky rozeznat běžné užívání od závislosti. Nabízí žákům prostor pro zamyšlení se nad trávením volného času, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a osobní, nezprostředkované komunikaci.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: auto-destruktivní závislosti; dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

(Ne)bezpečný internet (7.-8. třída ZŠ)

Program žáky seznamuje žáky s riziky užívání a pohybu na internetu. Diskutuje s nimi rizika, na která v tomto věku mohou narazit, ať už jako oběti nebo pachatelé: kyberšikana, sexting, kybergrooming a další. Motivuje k bezpečnému chování na internetu.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: bezpečné chování a komunikace

Cesta k toleranci (8. třída ZŠ)

Program vysvětluje pojmy předsudek, tolerance, diskriminace, rasismus, xenofobie, homofobie (případně další typy nesnášenlivostí), jejich vznik a důsledky. Vede k uvědomění, že předsudky a netolerance jsou zraňující a nespravedlivé, a podporuje toleranci k odlišnostem. Motivuje žáky ke kritickému myšlení bez předsudků.

Vazba na RVP: Multikulturní výchova: Kulturní diference: Lidské vztahy

Partnerské vztahy (8.-9. třída ZŠ)

Program žákům nabízí prostor pro sdílení svých představ o partnerských vztazích, pomáhá jim ujasnit si vlastní očekávání od vztahu a partnera. Připravuje žáky na možné konflikty a nedorozumění ve vztazích a hledá spolu s nimi řešení, podporuje otevřenou komunikaci. Otevírá téma sexu ve vztazích, informuje o možných rizicích a zasazuje jej do právního kontextu.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Změny v životě člověka a jejich reflexe: sexuální dospívání a reprodukční zdraví / Výchova ke zdraví: Zdravý způsob života a péče o zdraví: ochrana před přenosnými chorobami

Nenech se zmanipulovat (9. třída ZŠ)

Cílem programu je upozornit na nebezpečí vstupu do manipulativních náboženských a extremistických uskupení a závislosti na nich. Žáci se seznámí s pojmy víra, spiritualita, náboženství sekta a nové náboženské hnutí, porozumí tomu, co víra lidem dává a v čem je může omezovat. Žáci dokáží rozlišit běžné praktikování víry od fundamentalismu a extremismu, porozumí pojmu emoční závislost v souvislosti s uzavřenými, manipulativními skupinami a vědí, jak jí předcházet.

Vazba na RVP: Výchova ke zdraví: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence: autodestruktivní závislosti; manipulativní reklama a informace

Devítka končí. Co pak? (9. třída ZŠ)

Program připravuje na ukončení základní školy – ve smyslu rozpuštění dosavadního kolektivu, ale i nových začátků na střední škole a s nimi spojených obav a očekávání. Nabízí žákům zamyslet se nad svými hodnotami, úspěchy a cíli, a reflektovat svou cestu od dětství k dospělosti. Program je vhodné zařadit na druhé pololetí 9. ročníku.

Vazba na RVP: Osobnostní a sociální výchova: Osobností rozvoj: Sebepoznání a sebepojetí