Střední školy

Programy na středních školách trvají tři vyučovací hodiny (3x45minut) a zaměřují se na tři konkrétní typy rizikového chování.

Drogy a my

Program poskytuje informace o problematice nelegálních návykových látek, o účincích a rizicích jejich užívání, možnostech léčby a základní legislativě. Zvýšenou pozornost věnuje konopným drogám. Pomáhá studentům ujasnit si své postoje k návykovým látkám, motivuje je ke zdravému životnímu stylu a vědomí vlastních hodnot. Pozornost věnuje také právním aspektům u tématu návykových látek.

Já a kolektiv

Program se zaměřuje na rozvoj zdravých vztahů ve třídě. Zabývá se i podporou individuality každého člena třídy a jeho postavení v kolektivu. Studenti se seznámí s pojmy týkající se šikany (šikana, agresor, oběť, svědci, formy šikany) a diskutují o tom, jak náročné situace řešit a na koho se obrátit.

Bezpečí na netu

Program žáky upozorní na to, že i na internetu jsou určitá pravidla a zákony, které je potřeba dodržovat. Vysvětluje základní pojmy z tématu a upozorňuje na jejich problematiku (sexting, kybergrooming, hoax, hate, pornografie). Upozorňuje na možná rizika a nežádoucí chování na internetu a jak se proti nim bránit nebo se jim nevystavovat. Ukazuje, jak je důležité mít vhodně nastavené soukromí a zabezpečení na sociálních sítích.

Nenech se zmanipulovat

Cílem programu je upozornit na nebezpečí emoční závislosti a manipulace, nejen v kontextu manipulativních sektářských a extremistických uskupení, ale i běžných vztahů. Jádrem programu je pomoci žákům uvědomit si, kdy a jak manipulace probíhá, a rozpoznat ji. Účastníci najdou a vyzkouší si některé způsoby, jak se jí bránit. Vzhledem k šíři tématu je vhodné program zaměřit více směrem k běžně se objevující manipulaci, nebo více směrem k extremistickým a sektářským skupinám. Bude vyjasněno s objednavatelem před realizací programu.

Risk je zisk?

Program otevírá téma hazardního hraní, jak v offline, tak v online prostředí. Žákům nabízí možnost uvědomit si, zda a čím je riskování láká, informuje o rizicích patologického hráčství. Společně s žáky pojmenuje triky hazardních podniků, ale i způsoby, jak riskování udržet v mezích zábavy. Vede žáky k uvědomění jejich životních hodnot a k péči o ně.

Krása a zdraví

Program se zaměřuje na prevenci poruch příjmu potravy, jak u dívek, tak u chlapců. Poskytuje základní informace o těchto poruchách (jak je rozpoznat, kde hledat pomoc), především se ale zaměřuje na postojovou a hodnotovou oblast související s krásou, zdravím a tělesným ideálem. Diskutuje s žáky, co je podle nich krásné, jak vnímají tlaky na pěkný vzhled a podporuje je ve schopnosti ocenit se a pracovat na své jedinečnosti.

Různí, ale rovní

Program vysvětluje, co jsou předsudky a proč vznikají a jak nás mohou ovlivnit. Vede k uvědomění, že lidé jsou různí, přesto mají stejná práva, a že posuzovat někoho můžeme, až když ho lépe známe, a ne podle prvního dojmu či příslušnosti k nějaké skupině. Program umožnuje prožít jinakost a střet různých kultur, a tak pomáhá zvýšit toleranci k odlišnostem a menšinám. Trénuje s žáky respektující komunikaci a ukazuje, že respektovat neznamená nutně přijmout nebo souhlasit.

Partnerské vztahy

Program žákům nabízí prostor pro sdílení svých představ o partnerských vztazích, pomáhá jim ujasnit si vlastní očekávání od vztahu a partnera. Připravuje žáky na možné konflikty a nedorozumění ve vztazích a hledá spolu s nimi řešení, podporuje otevřenou komunikaci. Otevírá téma sexu ve vztazích, informuje o možných rizicích a zasazuje jej do právního kontextu.

Co už není sexy

Program se zaměřuje na rizikové sexuální chování. Poskytuje informace o antikoncepci, pohlavně přenosných nemocech, ale také o rizicích sextingu, sledování pornografie nebo sexu na návykových látkách (včetně alkoholu). Vede žáky k tomu, aby preferovali bezpečnější sex a aby konsensus a respekt v sexuálních vztazích vnímali jako důležitou hodnotu.