Vyučující

Pro pedagogy, ale i další pracovnice a pracovníky v pomáhajících profesích (ve zdravotnických a sociálních službách) nabízíme vzdělávání a poradenství v oblasti prevence rizikového chování.

Řešení šikany prakticky

Jednodenní vzdělávání pro školní metodiky prevence, případně i další pracovníky a pracovnice školního poradenského pracoviště. Cílem je posílit znalosti, a především dovednosti v oblasti diagnostiky a řešení šikany, předpokládá se již základní znalost teorie k šikaně (stadia, formy, aktéři) a jistá zkušenost z práce na škole. Účastníci a účastnice si vyzkouší navrhnout postupy pro vyšetření a řešení konkrétních případů šikany (kazuistiky), pojmenují nejčastější chyby, jichž se lze při řešení náročných situací dopustit. Dále bude připomenut právní kontext šikany a kyberšikany, opět s přesahem do praxe. Důležitou součástí bude nácvik rozhovorů rozhovoru s agresorem, obětí, svědky i rodiči. Prostor bude věnován i možnostem následné práce se třídou po vyšetření šikany. Kurz také nabídne možnost sdílení dobrých praxí napříč školami.

Školení bude probíhat jak formou přednášky, tak i různých interaktivních metod (skupinová práce, diskuse, rolová hra).

Časová dotace: 7 hodin

Termín: 19. 10. 2023, 8.30-15.30

Místo konání: Advaita, z. ú., Rumunská 14/6, Liberec

Počet účastníků: 8-15 osob

Lektorky: Mgr. Barbora Mrázová, Mgr. Jitka Kolářová

Přihlašování: kolarova@advaitaliberec.cz, 739 054 664

 

Třída v pohodě

vzdělávání pro třídní učitele na téma prevence šikany a podpora pozitivního klimatu ve třídě

Intenzivní jednodenní vzdělávání je zaměřeno na prevenci šikany a na podporu vztahů v třídním kolektivu. Školení v sobě spojuje teoretickou a sebezkušenostní část. V teoretické části se účastníci dozvědí základní informace o šikaně, o rizikových faktorech pro její vznik, o jejím vývoji a o možnostech řešení, dále o třídním klimatu a skupinové dynamice. V části sebezkušenostní účastníci sami mohou zažít procesy skupinové dynamiky a vyzkoušet si některé aktivity na podporu třídního klimatu. Prostor bude věnován i práci s třídními pravidly, sdílení zkušeností mezi jednotlivými vyučujícími a také sebereflexi vlastní pozice ve třídě. Důraz bude kladen především na sebezkušenostní a interaktivní část, kurz tedy bude probíhat v malých skupinách. Účastníci také dostanou studijní materiály se základy probírané teorie k případnému dalšímu prostudování.

Kurz je určen třídním učitelům, kteří s třídnictvím začínají nebo si chtějí své znalosti a dovednosti v práci se třídou osvěžit. Rizikovým obdobím často bývá šestá třída z důvodu proměn třídního kolektivu (odchod žáků na víceletá gymnázia a slučování tříd, nebo naopak připojení žáků z malotřídek) a větších nároků v souvislosti s přechodem na druhý stupeň, uvítáme ale i třídní jiných ročníků.

Cílem kurzu není vyzbrojit učitele a učitelky kompletními znalostmi z oblasti prevence a řešení šikany, ale podpořit je v každodenní práci s třídou, v identifikaci počátečních stádií šikany a ve spolupráci se školním metodikem prevence.

Akreditace: Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č. j. MSMT- 27373/2019-1-730 v systému DVPP. Akreditace vzdělávací instituce: MSMT- 32257/2019-1.

Časová dotace: 7 hodin

Lektorky: Mgr. Barbora Mrázová, Mgr. Jitka Kolářová

Cena na osobu: 2000 Kč

Počet osob v kurzu: 8-16

 

Závislost na obrazovkách

s akcentem na fenomén počítačových her 

Na semináři nahlédnete do světa počítačových her, které dnes tvoří nedílnou část reality dětí a mládeže. Jaké jsou, proč jsou tak lákavé, co se v nich mohou děti naučit? Jaká rizika pro mladé hráče a hráčky představují? Seznámíte se se znaky tzv. závislostí na obrazovkách v kontextu dalších nelátkových závislostí. Dozvíte se, jaké jsou ochranné a rizikové faktory pro rozvoj škodlivého užívání obrazovek a rozvoj závislosti, stejně jako to, co můžete jako vyučující a rodič udělat pro to snížení tohoto rizika.

Časová dotace: 2 hodiny (120 minut)

Lektorky: Jitka Kolářová, Barbora Merglová

Cena na osobu: 500 Kč

Počet osob v kurzu: 8-16

Termín a místo konání: dle domluvy

 

Závislost na sociálních sítích

Na semináři se dozvíte základní informace a trendy o sociálních sítích, které děti a mládež využívají. Čím jaká síť děti láká, čím nebezpečná a co dětem přináší. Zjistíte, jak dětem pomoci nastavit si, co budou sdílet na svých profilech, a další zabezpečení. Seznámíte se se znaky tzv. závislostí na obrazovkách v kontextu dalších nelátkových závislostí. Dozvíte se, jaké jsou ochranné a rizikové faktory pro rozvoj škodlivého užívání obrazovek a rozvoj závislosti, stejně jako to, co můžete jako vyučující a rodič udělat pro to snížení tohoto rizika.

Časová dotace: 2 hodiny (120 minut)

Lektorky: Jitka Kolářová, Barbora Merglová

Cena na osobu: 500 Kč

Počet osob v kurzu: 8-16

Termín a místo konání: dle domluvy

Závislost na obrazovkách: sociální sítě a digitální hry

Seminář se věnuje dvěma významným oblastem zájmu dnešních dětí a dospívajících v prostředí internetu a propojuje tak obsah dvou specializovaných lekcí. Získáte na něm vhled do toho, proč jsou sociální sítě a digitální hry tak lákavé a co se v nich jejich uživatelé mohou naučit. Zároveň se seznámíte s riziky nadměrného užívání obrazovek a závislosti a s bezpečnostními riziky kyberprostoru. Získáte praktické tipy, jak dětem pomoci nastavit si zabezpečení na svých profilech a chránit si své zdraví a bezpečí. Teorii si budete osvojovat na konkrétních příkladech ze sociálních sítí a digitálních her. Tématu se budete věnovat také v kontextu dalších nelátkových závislostí a prevence jejich vzniku.

V nabídce máme i online webináře s tématikou dětí na internetu. Více na: https://prevence.advaitaliberec.cz/programy/pro-verejnost-a-seniory/

Nabízíme také vzdělávání na míru – především adiktologická témata (látkové i behaviorální závislosti). Ozvěte se nám.