Projekt: Jsme s Vámi – společně pro Ukrajinu

Pracujeme ve třídách s větším počtem ukrajinských dětí

Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje jsme začali poskytovat preventivní programy na podporu zdravého klimatu ve třídách s větším počtem ukrajinských dětí. Zatím jde o jednorázové programy ve vytipovaných třídách na základních školách v různých městech a obcích Libereckého kraje. Programy probíhají v rámci projektu Jsme s vámi a pro školy jsou zdarma.

Cílem je

  • mapování situace ve třídě;
  • otevření tématu soužití českých a ukrajinských dětí v daném kolektivu;
  • zprostředkování pozitivního zážitku se třídou;
  • předání doporučení škole pro případnou další práci s kolektivem.

Jedná se o selektivní prevenci, proto konkrétní cíle a obsah programů vždy probíráme se školou a třídními. Typická témata, kterých se programy dotknou, jsou

  • etnicita: jací kdo jsme, co se od sebe navzájem můžeme naučit (např. slova, zvyky, národní jídla…);
  • změny v kolektivu: jak zvládáme častou změnu;
  • řešení problematických situací: co dělat, když si nerozumíme;
  • prevence šikany: vzájemný respekt, práce s pravidly.

Program trvá 3 vyučovací hodiny, případně se lze domluvit i na jiné časové dotaci (2×2) do vyčerpání maximálního počtu hodin financovaných KULK.

Programy vedeme interaktivní formou. Základním útvarem je komunitní kruh, v rámci něhož jsou všichni na stejné úrovni a mohou přispět. Používáme práci ve skupinách a dvojicích, ale i individuální práci. Zařazujeme diskuse, brainstormingy, rolové hry a simulace, aktivačky a ledolamky, pohybové aktivity. V každém programu jsou vždy zařazeny aktivity na podporu spolupráce a komunikace.

S ohledem na jazykové bariéry využíváme obrázkové a další neverbální pomůcky, nápisy v různých verbálních technikách v češtině a ukrajinštině, zařazujeme prožitkové a neverbální aktivity.

Vzhledem k situaci lze očekávat, že třídy budou potřebovat další práci na pojmenovaných problémech. Ty si může škola zajistit sama, např. i dle našich doporučení, nabízíme ale také dlouhodobější program selektivní prevence, který umožňuje jít do hloubky a spolu s dětmi a vyučujícími hledat možnosti změny.

V případě zájmu nás kontaktujte na emailu primarniprevence@advaitaliberec.cz